Budgetförslag 2007 Kattrumpan 7 Uppdaterad 16 okt

 

Utfall okt 2006

Kostnaderna för husets drift följer i stort sett budget . En viss eftersläpning av faktureringen för sopor och gas gör att dessa poster ser ut att ligga på plus, men det är bara temporärt. Vattenräkningen som tidigare år stigit ser ut att ligga still. Detta som en följd av något lägre taxor införda från årsskiftet.

Kapitalkostnaderna ligger på marginellt minus pga. den höjda räntan. På helår har budgeterats 15000 kr men kommer troligtvis att bli 20 000 kr.

Vi har haft en eftersläpande skatteskuld sedan 2001. Denna är nu betald, kvarskatt på 26 000 kr betalades i mars detta år. Numera betalar vi en prelimärskatt på 10 500 kr per månad vilket gör att vi ej kommer att få ytterligare kvarskatt .

Vår kontanta kassa är ca 90 000 kr på Skandiabanken.

 

Budget 2007

Våra kostnader har hitintills dominerats av gas och skatt ( vardera med en tredjedel av totalen) . Båda dessa kostnadsslag är osäkra nästa år.

Vad gäller gas har vi ju beslutat att installera fjärrvärme. Den offert som vi antagit innebär en kostnad på ca 150 000 kr. Troligtvis kan vi klara detta med vårt kontanta kapital i kombination med en tillfällig checkkredit på Handelsbanken. Vi hoppas förstås att driftskostnaderna för värme minskas, men det återstår att se hur mycket. Någon gång i april nästa år kan vi någorlunda se detta resultat. Tillsvidare budgeteras 120 000  kr, dvs. en minskning med 10 000 kr jämfört med 2006.

 

Den nya regeringen har lovat: Frusna taxeringsvärden, sänkt fastighetsskatt till 0,4 % samt helt avskaffande av bostadsrättsskatten 0,87 %.   Allt detta gäller från kommande årsskifte och att frysningen av taxvärdet gäller 2006 års nivå. Det är mycket gynnsamt för husets ekonomi, skatten  minskas ca 85 000 kr. (Det är framförallt slopandet av inkomstskatten som bidrar till detta).  

Med ett antaget ränteläge på 4 procent nästa år ökar räntekostnaden på grundlånet 700 000 kr till 30 000 kr, dvs. en ökning med 15 000 kr. För säkerhets skull har utgifterna för reparation ökats på med 13 000 kr.

 

Våra övriga kostnader kommer ej nämnvärt att förändras, så totala budgetförslaget

 för nästa år blir 67 000 kr lägre än 2006. För att se avgifterna per lägenhet klicka här.

 

Hösthälsning Hans-Henrik 2006-09-20