Budget 2015 Kattrumpan 7    Förslag  1 oktober 2014

 

Utfall hitintills 2014

Vintern har i år varit normal.  Det har fått el o ch fjärrvärme att följa budget.  Att märka dock att vår avisning i stuprören kostar ca 1200 kr per månad när de är igång.

 

Som nämndes i förra årets rapport så har FORTUM dramatiskt höjt sina taxor .  För att i någon mån motverka, har vi tecknat ett tvåårsavtal.  Nackdelen var att vi fick punga upp med en stor engångssumma. 100.000 kr.  Detta frestade på vår cash och vi blev tvungna att öka vår checkkredit till 60.000 kr . Detta år har vi avslutat denna kredit.   Men fortfarande, värmen är vår i särklass största utgiftspost så…Med andra ord , jätteviktigt att vi är varsamma, stäng alla dörrar ,håll minimum av värme i lokalerna. + var lite sparsam med varmvatten mm..  Föreslås att vi fortsätter med tvåårsavtalet nu för åren 15 och 16.

 

Större utgifter som  kommer.  Vi avsätter 40.000 kr för fasadrengöring. Ryms inom posten underhåll och oförutsett. Om det blir dyrare får vi senare ta ställning hur vi skall lösa.

Kostnaderna för husets övriga drift följer i stort sett budget .

 

Prognos nästa år 2015

Inga större förändringar  har skett som skulle röra våra månadsavgifter nästa år. Vi har kalkylerat med en oförändrad  räntekostnad.

 

Vi satsar på att hålla månadsavgifterna oförändrade för 2015.

Se budget 2015.htm

 

Viktigt  

 

1.      Om ni beställer grejer, tjänster till huset, låt inte räkningen gå direkt till mig.  Jag har oftast ingen aning om omfattningen.  Låt den passera den som beställt för vidimering, dvs sätt din kråka , förklaring på räkningen innan den landar hos mig för utbetalning.  Många gånger har vi på detta sätt kunna reducera kostnaden.

2.       Se till att betala rätt hyra i rätt tid.  Tar mycket av kassörens tid att följa upp. Hitintills har vi inte tillämpat ett gammalt beslut om att debitera 25 kr per påbörjad vecka per sen alt felaktig hyresinbetalning

 

 

 

Kassören Hans-henrik