Budget 2016 Kattrumpan 7    Beslutad  11 oktober 2015

 

Utfall hitintills 2015

Vintern har i år åter varit normal.  Det har fått el och fjärrvärme att följa budget.  Märk dock att vår avisning i stuprören kostar ca 1200 kr per månad när de är igång. Bör stängas av när det är snöfritt.

Den största posten som var oförutsedd i budgeten var klottersanering. Notan slutade på nära 170.000 kr, Mao mer än 130.000 kr över antagen budget (se budget 2015). Denna summa täcktes av banklån  med återbetalning via 24 månaders förhöjd medlemsavgift.  Denna höjning skedde från och med juni månad och skall alltså vara till och med maj 2017.

Kostnaderna för husets övriga drift följde i stort sett budget .

 

Prognos nästa år 2016

Värmen är vår i särklass största utgiftspost …Med andra ord , jätteviktigt att vi är varsamma, stäng alla dörrar, håll minimum av värme i lokalerna + var lite sparsam med varmvatten mm..

Inga större förändringar har skett som skulle röra våra månadsavgifter nästa år. Vi har kalkylerat med en oförändrad räntekostnad.

 

Vi satsar på att hålla de nuvarande månadsavgifterna oförändrade för 2016.

Se här

 

Viktigt  

 

1.      Om ni beställer grejer, tjänster till huset, låt inte räkningen gå direkt till mig.  Jag har oftast ingen aning om omfattningen.  Låt den passera den som beställt för vidimering, dvs sätt din kråka , förklaring på räkningen innan den landar hos mig för utbetalning.  Många gånger har vi på detta sätt kunna reducera kostnaden.

  1. Se till att betala rätt hyra i rätt tid.  Tar mycket av kassörens tid att följa upp. Hitintills har vi inte tillämpat ett gammalt beslut om att debitera 25 kr per påbörjad vecka per sen alt felaktig hyresinbetalning

 

 

Kassören Hans-henrik