Budget 2017 Kattrumpan 7    Förslag 13 aug 2016

 

Utfall hitintills 2016

Vintern har i år åter varit lite kallare.  Det har fått el och fjärrvärme att bli något dyrare.  Märk dock att vår avisning i stuprören kostar ca 1200 kr per månad när de är igång. Bör stängas av när det är snöfritt.

Klottersaneringen 2015 täcktes av banklån  med återbetalning via 24 månaders förhöjd medlemsavgift.  Har betalts under året och kommer att vara till och med maj 2017.

Reparation av värmesystemet har hittills kostat 30.000 kr. Kostnaderna för husets övriga drift följde i stort sett budget .

 

Prognos nästa år 2017

Värmen är vår i särklass största utgiftspost   ( se http://www.kattrumpan.se/SCB%202013.htm  )…Med andra ord , jätteviktigt att vi är varsamma, stäng alla dörrar, håll minimum av värme i lokalerna + var lite sparsam med varmvatten mm..

Inga större förändringar har skett som skulle röra våra månadsavgifter nästa år. Vi har kalkylerat med en oförändrad räntekostnad.

 

Vi satsar på att hålla de nuvarande  förhöjda månadsavgifterna oförändrade för 2017.

Se här

 

Viktigt  

 

1.      Om ni beställer grejer, tjänster till huset, låt inte räkningen gå direkt till mig.  Jag har oftast ingen aning om omfattningen.  Låt den passera den som beställt för vidimering, dvs sätt din kråka , förklaring på räkningen innan den landar hos mig för utbetalning.  Många gånger har vi på detta sätt kunna reducera kostnaden.

  1. Se till att betala rätt hyra i rätt tid.  Tar mycket av kassörens tid att följa upp. Hitintills har vi inte tillämpat ett gammalt beslut om att debitera 25 kr per påbörjad vecka per sen alt felaktig hyresinbetalning

 

 

Kassören Hans-henrik