Budget 2019 Kattrumpan 7    Antagna på höststämman 2018

 

Utfall hitintills 2018

Vintern har i år varit något kallar än normalt, ca 3000 kr mer än förra året.  Märk också att vår avisning i stuprören kostar ca 1200 kr per månad när de är igång. Bör stängas av när det är snöfritt.. Kostnaderna för husets övriga drift följer i stort sett budget . Inga oförutsedda utgifter har hitintills skett.

 

Prognos nästa år 2019

Värmen är vår i särklass största utgiftspost   ( se http://www.kattrumpan.se/SCB%202013.htm  )…Med andra ord , jätteviktigt att vi är varsamma, stäng alla dörrar, håll minimum av värme i lokalerna + var lite sparsam med varmvatten mm..

Fjärrvärmetaxan har kraftigt höjts inför 2019. Vi har ju haft fast pris de senaste två åren. Förslaget är att nästa år, teckna ett nytt fast 2års abonnemang. Vi spar då 4% på de fasta kostnaderna, dvs totalt ca 4.000 kr. 

I och med att vi nu har uppnått 2%  av taxeringsvärdet  (19.000.000 kr) i tillgängligt kapital, kan vi sänka årsavgifterna med start i  januari 2019, dvs betalning senast 31 december i år. Sänkningen blir dock inte så stor som siades om förra november pga. höjningen av fjärrvärme samt övriga  taxor. Detta förstås om inget kraftigt oförutsett inträffar resten av detta år

 

Se här

 

Viktigt  

 

1.      Om ni beställer produkter, tjänster till huset, låt inte räkningen gå direkt till mig.  Jag har oftast ringa aning om omfattningen.  Låt den passera den som beställt för vidimering, dvs sätt din kråka , förklaring på räkningen innan den landar hos mig för utbetalning.  Många gånger har vi på detta sätt kunna reducera kostnaden. Jag finns alltid tillgänglig på e-mail.

  1. Se till att betala rätt hyra i rätt tid.  Tar mycket av kassörens tid att följa upp. Hitintills har vi inte tillämpat ett gammalt beslut om att debitera 25 kr per påbörjad vecka per sen alt felaktig hyresinbetalning

 

 

Kassören Hans-henrik