Protokoll

Bostadsrättsföreningen Kattrumpan 7

Höstföreningsstämma den 6 november 2006

 

1.     Stämman befanns i behörig ordning utlyst

2.     Stämman öppnades

3.     Dagordning godkändes

4.     Val av ordförande för stämman: Agneta Westling

5.     Val av sekreterare för stämman: Fredrik Lundmark

6.     Val av justeringspersoner: Hans-Henrik Hamacher & Boxx

7.     Fastställande av röstlängd
Lägenhet 1-2
Lägenhet 2-2
Lägenhet 3-2
Lägenhet 4-2
Lägenhet 5-0
Lägenhet 6-0
Lägenhet 7-2

8.     Stämman beslutade att inga arvoden till styrelse och intern revisor skall utgå samt att extern revisor ersätts enligt faktura.

9.     Stämman utsåg följande medlemmar till styrelsen: Ordförande: Agneta Westling; Kassör: Hans-Henrik Hamacher; Sekreterare: Fredrik Lundmark; Övriga ledamöter: Gudrun Engström Riedel

10.                    Till intern revisor utsågs Bo xxg och till extern Håkan Berggren

11.                    Stämman beslutande om budget för 2007 enligt bilaga. Observera att de nya avgifterna först börjar gälla i februari 2007. Övriga frågor hänsköts till efterföljande husmöte.

12.                    Stämman avslutades

Fredrik Lundmark              H-H.
Hamacher          Bo xx