Protokoll

Bostadsrättsföreningen Kattrumpan 7

Höstföreningsstämma den 23 oktober 2007

 

1.     Stämman befanns i behörig ordning utlyst

2.     Stämman öppnades

3.     Dagordning godkändes

4.     Val av ordförande för stämman: Agneta Westling

5.     Val av sekreterare för stämman: Fredrik Lundmark

6.     Val av justeringspersoner: Magnus & Clary

7.     Fastställande av röstlängd
Lägenhet 1-2     Lägenhet 4-2
Lägenhet 2-2     Lägenhet 5-2
Lägenhet 3-2     Lägenhet 6-2
Lägenhet 7-0

8.     Stämman beslutade att inga arvoden till styrelse och intern revisor skall utgå samt att extern revisor ersätts enligt faktura.

9.     Stämman utsåg följande medlemmar till styrelsen: Ordförande: Agneta Westling; Kassör: Hans-Henrik Hamacher; Sekreterare: Fredrik Lundmark; Övriga ledamöter: Gudrun Engström Riedel

10.                    Till intern revisor utsågs Bo Blåvarg och till extern Håkan Berggren

11.                    Motionen från lägenhet 7 avslogs enhälligt.

12.                    Stämman beslutande om budget för 2008 enligt separat utsskick. Observera att de nya avgifterna skall inbetalas i december 2007.

13.                    Stämman avslutades


Fredrik Lundmark              Magnus Ekblom         Clary Westerström