Protokoll

Bostadsrättsföreningen Kattrumpan 7

Höstföreningsstämma den 12 oktober 2013

 

 

1.     Stämman befanns i behörig ordning utlyst.

2.     Stämman öppnades.

3.     Dagordning godkändes.

4.     Val av ordförande för stämman: Magnus

5.     Val av sekreterare för stämman: Fredrik

6.     Val av justeringspersoner: Agneta och Tinna

7.     Fastställande av röstlängd
Lägenhet 1:2, Lägenhet 2:0, Lägenhet 3:2, Lägenhet 4:2
Lägenhet 5:2, Lägenhet 6:2, Lägenhet 7:2

8.     Beslutades att inga arvoden till styrelse och intern revisor skall utgå.

 

9.     Stämman utsåg följande medlemmar till styrelsen: Ordförande: Magnus Ekblom; Kassör: Hans-Henrik Hamacher; Sekreterare: Fredrik Lundmark; Övriga ledamöter: Gudrun Engström Riedel

10.                    Stämman uppdrog till styrelsen att utse en intern revisor efter Jan O Karlsson samt eventuellt en extern revisor.

11.                    Inga förändringar av ansvarsområden. Dock kommer frågan på nytt att tas upp av styrelsen vid nästa sammanträde, som blev bestämt till 14/1 2014, kl 18-19.

12.                    Hans-Henriks budgetförslag för 2014 godkändes. Inga avgiftsförändringar.

13.                    Stämman uppdrog till Fredrik att åtgärda klottret på fasaden på bästa sätt, samt eventuellt även bättra på den svarta färgen i grunden.

Stämman uppdrog till Agneta att byta ut dörrstängaren i porten mot gården samt eventuell även i porten till B-ingången.

Stämman uppdrog till Gudrun och Georg att be en fackman att ställa in timern för belysningen i port och trappor så att det är tänt nattetid, 22-06.

Stämman uppdrog till styrelsen att undersöka möjligheten av att göra om tvättstugan till cykelrum.

14.                    Stämman avslutades

 


Justeras,Agneta Westling                     Tinna Blåvarg