Protokoll

Bostadsrättsföreningen Kattrumpan 7

Höstföreningsstämma den 19 oktober 2014

 

 

1.     Stämman befanns i behörig ordning utlyst.

2.     Stämman öppnades.

3.     Dagordning godkändes.

4.     Val av ordförande för stämman: Magnus

5.     Val av sekreterare för stämman: Fredrik

6.     Val av justeringspersoner: Martin och Elin

7.     Fastställande av röstlängd
Lägenhet 1:2, Lägenhet 2:0, Lägenhet 3:2, Lägenhet 4:0
Lägenhet 5:2, Lägenhet 6:2, Lägenhet 7:2

8.     Beslutades att inga arvoden till styrelse och intern revisor skall utgå.

 

9.     Stämman utsåg följande medlemmar till styrelsen: Ordförande: Magnus Ekblom; Kassör: Hans-Henrik Hamacher; Övriga ledamöter: Gudrun Engström Riedel, Marie Nilsson, Desiree Brathwaite

10.                    Stämman utsåg Jan O Karlsson till revisor.

11.                    Ny indelning av ansvarsområden beslutades. Dess slutgiltiga formulering kommer styrelsen att fastställa.

 

12.                    Budgetförslaget för 2015 godkändes. Inga avgiftsförändringar.

13.                    Stämman avslutades


Justeras,Martin Mörk                                Elin Larsson