Bostadsrätts

föreningen Kattrumpan 7

Protokoll - höstföreningsstämma 11 november 2018

 

 

 

 

 1. Stämmans öppnandes

 2. Dagordningen godkännandes

 3. Val av ordförande för stämman: Désirée

 4. Val av protokollförare för stämman: Fredrik

 5. Val av justeringsperson: Elin

 6. Stämman befanns i behörig ordning utlyst.

 7. Fastställande av röstlängd
  1 röst: Läg1, Läg2, Läg 3, Läg4, Läg 5, Läg 6
  Ej närvarande: Läg 7

 8. Beslutades att inga arvoden ska utgå till styrelsemedlemmar eller intern revisor.

 9. Sittande ordförande och övriga styrelseledamöter återinvaldes på ytterligare ett år.

 10. Stämman antog ny budget för 2019 enligt förslag från kassören.

 11. Inga övriga ärenden

 12. Stämmans avslutandes

 

 

 

Vid pennan                                               Justeras

 

 

 

Fredrik Lundmark                                    Elin Larsson