Protokoll

Bostadsrättsföreningen Kattrumpan 7

Höstföreningsstämma den 5 oktober 2010

 

 

1.     Stämman befanns i behörig ordning utlyst.

2.     Stämman öppnades.

3.     Dagordning godkändes.

4.     Val av ordförande för stämman: Agneta Westling.

5.     Val av sekreterare för stämman: Fredrik Lundmark.

6.     Val av justeringspersoner: Bosse & Clary.

7.     Fastställande av röstlängd
Lägenhet 1-1, Lägenhet 2-1, Lägenhet 3-1, Lägenhet 4-1
Lägenhet 5-1, Lägenhet 6-1, Lägenhet 7-1

8.     Beslutades att inga arvoden till styrelse och intern revisor skall utgå.

 

9.     Stämman utsåg följande medlemmar till styrelsen: Ordförande: Magnus Ekblom; Kassör: Hans-Henrik Hamacher; Sekreterare: Fredrik Lundmark; Övriga ledamöter: Gudrun Engström Riedel

10.                    Jan O återkommer med förslag på extern revisor. Till intern revisor utsågs Jan O Karlsson.

11.                    Ansvarsområden. Lägenhet 7 övertar ansvaret för trädgård och lekstuga. Lägenhet 4 tar ansvar för bastu, el, och sophus.

12.                    Hans-Henriks budgetförslag för 2011 godkändes.

13.                    Stämman avslutades
Fredrik Lundmark              Bo B         Clary Westerström