Protokoll Vårföreningsstämma 27 april 2009

Bostadsföreningen Kattrumpan 7

 

 

1.    Stämman ansågs i behörig ordning utlyst.

2.    Stämman öppnades

3.    Dagordningen godkändes

4.    Agneta Westling valdes till ordförande för stämman.

5.    Bo xx valdes till sekreterare.

6.    Elin Larsson och Clary Westerström valdes till justeringsmän.

7.    Röstlängden fastställdes som följande: lgh 1 – 2 röster, lgh 2 - 2 röster, lgh 4 – 2 röster, lgh 5 – 2 röster, lgh 6 – 2 röster, lgh 7 – 2 röster.

8.    Styrelsens årsredovisning godkändes.

9.    Den ekonomiska förvaltningsberättelsen godkändes.

10.                       Resultat- och balansräkningen godkändes.

11.                       Revisorernas årsberättelse.

12.                       Styrelsen beviljades ansvarsfrihet.

13.                       Stämman avslutades.

 

 

Vid protokollet

 

 

Bo xx

 

 

Protokollet justeras

 

 

 

Clary Westerståhl                           Elin Larsson