Åter

Mellan UPC Sverige AB och nedan angiven fastighetsägare har denna dag träffats följande

AVTAL OM KOLLEKTIVT ABONNEMANG

Fastighetsbeteckning:          Kattrumpan 7

Antal lägenheter:                  7

Fastighetsägare:                  Brf Kattrumpan 7 Organisationsnummer: 716416-5487 Kontaktperson:                                              Hans-Henrik Hamacher

Adress:                                 Tavastgatan 38

Postadress:                          118 24 STOCKHOLM

Tel nr dagtid:                        070-654 17 30

Programpaket:              Analogt Baspaket

Fastighetsägaren tecknar abonnemang för samtliga lägenheter, 7 st, i fastigheten Kattrumpan 7 med adress Tavastgatan 38 avseende ovan angivna programpaket.

UPC Sverige AB ger fastighetsägaren 35 % rabatt på avgiften, fr 1/1 2005 160:- inkl moms per månad och lägenhet, för ovan angivet programpaket, enligt UPC Sverige AB:s vid var tidpunkt gällande prislista.

Fastighetsägaren betalar abonnemangsavgift för samtliga lägenheter. Avgiften för avtalsperioden skall erläggas i förskott senast under den månad det kollektiva abonnemanget startar. Därefter skall betalning erläggas månadsvis i förskott.

Detta avtal träder i kraft från och med 2005-01-01 och gäller t o m 2009-09-30 med 2 års uppsägningstid. Om avtalet inte sägs upp 2 år före avtalstidens utgång, förlängs avtalet med 5 år i sänder. Samma uppsägningstid gäller under förlängningsperioderna.

Detta avtal förutsätter att Distributionsavtal tecknas med samma avtalstid.

UPC äger rätt att från tid till annan genomföra förändringar i utbud påkallat av efterfrågan samt ny distributionsteknik.

För abonnemanget gäller i övrigt UPC Sverige AB:s Allmänna Bestämmelser.

Detta avtal har upprättats i två exemplar varav parterna tagit var sitt.

Stockholm den                                              Stockholm den3 nov. 2004

U PC Sverige AB                                           Brf Kattrumpan 7

 

Leif Bergqvist