Protokoll

Bostadsrättsföreningen Kattrumpan 7

Vårföreningsstämma den 23 april 2007

 

1.     Stämman befanns i behörig ordning utlyst

2.     Stämman öppnades

3.     Dagordning godkändes

4.     Val av ordförande för stämman: Agneta

5.     Val av sekreterare för stämman: Fredrik

6.     Val av justeringspersoner: Georg & Bo

7.     Fastställande av röstlängd
Lägenhet 1: 2, Lägenhet 2: 2, Lägenhet 3: 2, Lägenhet 4: 2
Lägenhet 5: 2, Lägenhet 6: 2, Lägenhet 7: 2

8.     Stämman godkände styrelsens årsredovisning och beslöt att lägga den till handlingarna.

9.     Den ekonomiska förvaltningsberättelsen föredrogs och stämman beslöt att överföra årets vinst till dispositionsfonden samt att avsätta 5700 kr till underhållsfonden.

10.                    Revisorernas årsberättelse föredrogs och lades till handlingarna.

11.                    Resultat- och balansräkning godkändes.

12.                    Stämman beslöt att ge styrelsen ansvarsfrihet.

13.                    Stämman beslutade att inga arvoden till styrelse och intern revisor skall utgå samt att extern revisor ersätts enligt faktura.

14.                    Övriga frågor hänsköts till efterföljande husmöte.

15.                    Stämman avslutades.Fredrik Lundmark                  Georg Riedel              Bo Blåvarg