Bostadsrättsföreningen Kattrumpan 7

Vårföreningsstämma den 21 april 2010, kl. 19.00

Protokoll

1.     Stämman befanns i behörig ordning utlyst

2.     Stämman öppnas

3.     Dagordningen godkändes

4.     Agneta valdes till ordförande för stämman

5.     Fredrik valdes till sekreterare för stämman

6.     Val av justeringspersoner: Magnus och Jan O.

7.     Fastställande av röstlängd
Läg 1, Läg 2, Läg 3, Läg 4, Läg 5, Läg 6, Läg 7
Samtliga lägenheter representerade, 2 röster vardera.

 

8.     Styrelsens årsredovisning godkändes

9.      Den ekonomiska förvaltningsberättelsen godkändes

10.                    Resultat- och balansräkningen godkändes

11.                    Revisorns årsberättelse lästes upp och lades till handlingarna.

Stämman gav styrelsen i uppdrag att diskutera frågan om begagnandet av extern- kontra internrevisor i föreningen.

 

12.                    Stämman beslöt att ge styrelsen ansvarsfrihet

13.                    Inga arvoden till styrelse eller intern revisorer.

14.                   Övrig fråga

Stämman gav styrelsen i uppdrag att vidare utreda frågan om renovering/nyttjande av föreningens gemensamma utrymmen (gillestugan och gårdshuset).

15.                   Stämman avslutades


Justeras

 

Fredrik Lundmark                  Magnus Ekblom         Jan O. Karlsson