Bostadsrättsföreningen Kattrumpan 7

Vårföreningsstämma den 26 april 2012

Protokoll

 

1.     Stämman befanns i behörig ordning utlyst

2.     Stämman öppnas

3.     Dagordningen godkändes

4.     Magnus valdes till ordförande för stämman

5.     Fredrik valdes till sekreterare för stämman

6.     Val av justeringspersoner: Clary och Agneta.

7.     Fastställande av röstlängd
Läg 1, Läg 2, Läg 3, Läg 4, Läg 6, Läg 7
Samtliga lägenheter, förutom läg. 1 och 7, representerade

 

8.     Styrelsens årsredovisning godkändes

9.      Resultat- och balansräkningen godkändes

10.                    Beslutades att årets resultat överförs till dispositionsfonden

11.                    Revisorns årsberättelse lästes upp och lades till handlingarna.

 

12.                    Stämman beslöt att ge styrelsen ansvarsfrihet

13.                    Inga arvoden till styrelse eller intern revisorer.

14.                    Stämman avslutades


Justeras

 

 

 

Fredrik Lundmark                  Clary Westerström     Agneta Westling