Bostadsrättsföreningen Kattrumpan 7

Vårföreningsstämma den 6 april 2014

Protokoll

 

1.     Stämman befanns i behörig ordning utlyst

2.     Stämman öppnas

3.     Dagordningen godkändes

4.     Magnus valdes till ordförande för stämman

5.     Fredrik valdes till sekreterare för stämman

6.     Val av justeringspersoner: Agneta och Bo.

7.     Fastställande av röstlängd
Läg 1, Läg 3, Läg 4, Läg 6, Läg 7
 

8.     Styrelsens årsredovisning godkändes

9.      Resultat- och balansräkningen godkändes

10.                    Beslutades att årets resultat överförs till dispositionsfonden

11.                    Eftersom föreningens interne revisor, Jan Karlsson, lämnat föreningen i November 2013 har vår ekonomi inte ännu granskats. Stämman ger Jan i uppdrag att revidera hela 2013 års bokslut, som ska redovisas vi en extra föreningsstämma 26 maj 2014, kl 19.00.

 

12.                    Frågan om styrelsen ansvarsfrihet bordlägges till föreningens extrastämma.

13.                    Inga arvoden till styrelse eller intern revisorer.

14.                    Stämman avslutades

 

Justeras

 

 

 

Fredrik Lundmark                  Bo Blåvarg                                  Agneta Westling