BOSTADSRATTSFÖRENINGEN KATTRUMPAN 7 Organisationsnummer 716416-5487

ÅRSREDOVISNING 2004

Styrelsen för bostadsrättsföreningen Kattrumpan 7 får härmed avge redovisning för verksamheten under räkenskapsåret 2004-01-0l till 2004-12-31.

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Föreningen registrerades 1978-05-16 hos PRV. Föreningen äger och förvaltar fastigheten Kattrumpan 7 i Stockholm. Av föreningens 7 lägenheter upplåts alla med bostadsrätt. År 2004 var föreningens 25:e verksamhetsår.

Medlemmar: Föreningen har vid årets slut 10 medlemmar (10). Under året har ingen överlåtelse av bostadsrätt ägt rum

Styrelse: Ny styrelse valdes för 2005 på föreningsstämma den 24 oktober

Agneta Westling omvaldes                                        ordförande

Thomas Årlin omvaldes                                                          sekreterare

Hans-Henrik Hamacher omvaldes                                          kassör

Gudrun Riedel Engström efterträdde Fredrik Lundmark      ledamot

 

Revisorer: Fredrik Lundmark efterträdde Gudrun Riedel Engström , Håkan Berggren omvaldes.

Föreningsstämmor: Vårföreningsstämma har hållits 19 april och höstföreningsstämma den 24 oktober 2004.

Fastigheten: Under året har ytterligare åtgärder vidtagits i pannrummet för att förbättra värmesituationen. Samtliga port och trappuppgångar har målats om, tillika fönster och dörrar på uthus. Kontrakt har också slutits med trappstädningsfirma om månatlig städning. I övrigt har normalt fastighetsunderhåll ägt rum.

Fastigheten är allframtidsförsäkrad hos Brandkontoret kompletterad med fullvärdeförsäkring hos Länsförsäkringar Stockholm.

Personal: Föreningen har inga anställda. Inga styrelsearvoden har utbetalts.

Ekonomi: Avgifterna har under året höjts med ca 5%. Detta inkluderar höjningen i juni då extern trappstädningsfirma beslutades. Under året har reglering skett av gammal gasskuld med 200.000 kronor samt skatteskuld på 50.000 kronor vilket har ansträngt föreningens kassa. Kontokredit på 40.000 kronor hos Handelsbanken har därför ansökts och beviljats.

 

 

andelsbanken

Prognos för 2005: Föreningens skatter kommer att öka under året grund av kraftigt höjt taxeringsvärde på fastigheten samt höjd gaskostnad. Underhållskostnaden har budgeterats oförändrad till 60.000 kronor. Styrelsen har därvid,  med en höjning av månadsavgifterna på i snitt  5 %,  budgeterat  ett mindre överskott.

Vidare har beslutats om gemensam kabel-TV för föreningen. Extra månatlig debitering för att täcka denna kostnad kommer att göras för de medlemmar som biföll beslutet(5 st lägenheter). De som då reserverade sig betalar inget (2 st lägenheter).

 

(PS. Sedan 1991 har i princip alla föreningens kostnadsslag (el,gas, sopor etc ) fördubblats och följt index. Två kostnadsslag avviker:

1.) Kapital, dvs amortering och räntor, har sjunkit från 130.000 kr till 35.000 kr pga amorteringar och ränteförändringar, dvs sjunkit med 75%.

2.) Skatten däremot har ökat från 10.000 kr till 120.000 kr, dvs ökat med 1200 %! Två anledningar till detta:   a) Kraftig stegring av taxeringsvärdet från 1.000.000 kr till nuvarande 9.500.000 kr.                                           b) Införandet i slutet av 90-talet av en ny skatt, som bara drabbar bostadsrättsföreningar, en sk inkomstskatt på 0,84 % av taxeringsvärdet. Till denna kommer den ”vanliga” fastighetsskatten på 0.5 %, dvs total skatt är alltså 1,34 % .                                                                                                                               Hade skatten följt index som de övriga skulle vår månadsavgift ha varit 25 % lägre 2005.  DS)

 

Resultatdisposition: Styrelsen föreslår att avsättning sker till underhållsfonden med 5 700 kr, samt att återstoden av årets vinst överförs till dispositionsfonden.

Resultatet av föreningens verksamhet och den ekonomiska ställningen framgår av följande resultat- och balansräkningar.

Taxeringsvärde: Fastighetens beteckning är Kattrumpan 7. Fastighetens omräknade taxerings­värde 2004 är 9.444.000 kronor. (2003 års taxeringsvärde 8.260.000 kronor.)

 

Stockholm den 20 mars 2005

Agneta Westling                                                                               Thomas Årlin

Hans-Henrik Hamacher                                                                    Fredrik Lundmark

Vår revisionsberättelse har avgivits 2005 -

Gudrun Riedel Engström                               Håkan Berggren

Av föreningen vald revisor                                Aukt. revisor