BOSTADSTTSFÖRENINGEN KATTRUMPAN 7 Organisationsnummer 716416-5487

ÅRSREDOVISNING 2005   Ordlista årsredovisning

Styrelsen för bostadsrättsföreningen Kattrumpan 7 får härmed avge redovisning för verksamheten under räkenskapsåret 2005-01-0l till 2005-12-31.

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Föreningen registrerades 1978-05-16 hos PRV. Föreningen äger och förvaltar fastigheten Kattrumpan 7 i Stockholm. Av föreningens 7 lägenheter upplåts alla med bostadsrätt. År 2005 var föreningens 26:e verksamhetsår.

Medlemmar: Föreningen har vid årets slut 10 medlemmar (10). Under året har en överlåtelse av bostadsrätt ägt rum

Styrelse: Ny styrelse valdes för 2006 på föreningsstämma den 31 oktober

Agneta Westling omvaldes                                                                     ordförande

Fredrik Lundmark ersatteThomas Årlin                                                  sekreterare

Hans-Henrik Hamacher omvaldes                                                          kassör

Gudrun Riedel Engström omvaldes                                                         ledamot

 

Revisorer: Bo Hilding Blåvarg efterträdde Fredrik Lundmark, Håkan Berggren omvaldes.

Föreningsstämmor: Vårföreningsstämma har hållits 25 april och höstföreningsstämma den 31 oktober 2005.

Fastigheten: Byte av värmepatron till gaspanna. Reparation av vissa ytterfönster. Kontrakt har avslutats  med trappstädningsfirma om månatlig städning. I övrigt har normalt fastighetsunderhåll ägt rum.

Fastigheten är allframtidsförsäkrad hos Brandkontoret kompletterad med fullvärdeförsäkring hos Länsförsäkringar Stockholm.

Personal: Föreningen har inga anställda. Inga styrelsearvoden har utbetalts.

Ekonomi: Avgifterna har under året höjts med ca 5%. SEB banklånet på 698.000 SEK har sedan 1 april löpt med 1.9 % rörlig ränta och amorteringsfritt.

Styrelsen beslöt 25 april tillskjuta  underhållsfonden med 5 700 kr.

 

 

andelsbanken

Prognos för 2006: Omläggningen av lån(se ovan) och avslut av extern trappstädning motverkar den kraftigt höjda gaskostnaden. Underhållskostnaden har budgeterats oförändrad till 60.000 kronor. Styrelsen har därvid, med  en smärre sänkning av månadsavgifterna på i snitt  1 %,  budgeterat  ett mindre överskott.

Efter styrelsemötet har dock Fortum avviserat en 14%-ig höjning av gaspriset. Undersökningar pågår hur detta skall hanteras. Kan innebära höjning av månadsavgifter med ca i snitt 150 kr. Skall beslutas senare i vår.

 

(PS. Sedan 1991 har i princip alla föreningens kostnadsslag (el,gas, sopor etc ) fördubblats och följt index. Två kostnadsslag avviker:

1.) Kapital, dvs amortering och räntor, har sjunkit från 130.000 kr till 35.000 kr pga amorteringar och ränteförändringar, dvs sjunkit med 75%.

2.) Skatten däremot har ökat från 10.000 kr till 120.000 kr, dvs ökat med 1200 %! Två anledningar till detta:   a) Kraftig stegring av taxeringsvärdet från 1.000.000 kr till nuvarande 9.500.000 kr.                                           b) En  skatt, som bara drabbar bostadsrättsföreningar, en sk inkomstskatt på 0,84 % av taxeringsvärdet. Till denna kommer den ”vanliga” fastighetsskatten på 0.5 %, dvs total skatt är alltså 1,34 % .                                                                                                                               Hade skatten följt index som de övriga skulle vår månadsavgift ha varit 25 % lägre 2005.  DS)

 

Resultatdisposition: Styrelsen föreslår att återstoden av årets vinst överförs till dispositionsfonden.

Styrelsen föreslår vidare att  en avsättning till underhållsfonden (5 700 kr) sker vid ordinarie vårföreningsstämma.

Resultatet av föreningens verksamhet och den ekonomiska ställningen framgår av följande resultat- och balansräkningar.

Taxeringsvärde: Fastighetens beteckning är Kattrumpan 7. Fastighetens omräknade taxerings­värde 2005 är 9.444.000 kronor. (oförändrat)

Stockholm den 20 mars 2006

Agneta Westling                                                                                 Gudrun Engström-Riedel

Hans-Henrik Hamacher                                                                      Thomas Årlin

Vår revisionsberättelse har avgivits 2006 -

Fredrik Lundmark                                            Håkan Berggren

Av föreningen vald revisor                                   Aukt. revisor