BOSTADSTTSFÖRENINGEN KATTRUMPAN 7 Organisationsnummer 716416-5487

 

 

 

ÅRSREDOVISNING 2006   Ordlista årsredovisning

Styrelsen för bostadsrättsföreningen Kattrumpan 7 får härmed avge redovisning för verksamheten under räkenskapsåret 2006-01-0l till 2006-12-31.

 

 

 

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Föreningen registrerades 1978-05-16 hos PRV. Föreningen äger och förvaltar fastigheten Kattrumpan 7 i Stockholm. Av föreningens 7 lägenheter upplåts alla med bostadsrätt. År 2006 var föreningens 27:e verksamhetsår.

Medlemmar: Föreningen har vid årets slut 10 medlemmar (10). Under året har ingen överlåtelse av bostadsrätt ägt rum

Styrelse: Ny styrelse valdes för 2007 på föreningsstämma den 6 november.

Agneta Westling omvaldes                                                     ordförande

Fredrik Lundmark omvaldes                                                  sekreterare

Hans-Henrik Hamacher omvaldes                                          kassör

Gudrun Riedel Engström omvaldes                                       ledamot

 

Revisorer: Bo xx, Håkan Berggren omvaldes.

 

Föreningsstämmor: Vårföreningsstämma har hållits 24 april och höstföreningsstämma den 6 november 2006.

 

Fastigheten: Byte av kodlås till gatuporten samt byte till nya dörrstängare till övriga portar har skett. Order har tecknats med Fortum om installation av fjärrvärme istället för den drygt 30 år gamla gaspannan. Kostnaden för detta beräknas täckas av hitintills fonderade medel. Arbete pågick vid årsskiftet. I övrigt har normalt fastighetsunderhåll ägt rum.

Fastigheten är allframtidsförsäkrad hos Brandkontoret kompletterad med fullvärdeförsäkring hos Länsförsäkringar Stockholm.

Personal: Föreningen har inga anställda. Inga styrelsearvoden har utbetalts.

Ekonomi: Avgifterna har under året justerats tillbaka till 2005 års nivå. SEB banklånet på 698.000 SEK löper med rörlig ränta (31/12-06 ränta 3,4 %) och är amorteringsfritt.

Styrelsen beslöt 24 april tillskjuta  underhållsfonden med 5 700 kr.

 

 

 

Prognos för 2007: Genom frysningen av taxeringsvärdet till 2006 års nivå, sänkningen av fastighetsskatten till 0,4% samt helt avskaffande av inkomstskatten, sjunker föreningens skattekostnad med ca 80.000 SEK.  SEB lånet beräknas till 4 % ränta på årsbasis. Värmekostnaden budgeteras till ungefär samma nivå som den förut varit med gas i avvaktan på utfall. Beroende på detta utfall kan justeringar ske av årsavgiften.

Styrelsen har därför beslutat att sänka månadsavgifterna med i snitt  15 %, och därmed också budgeterat  ett mindre överskott.

 

Resultatdisposition: Styrelsen föreslår att återstoden av årets vinst överförs till dispositionsfonden.

Styrelsen föreslår vidare att  en avsättning till underhållsfonden (5 700 kr) sker vid ordinarie vårföreningsstämma.

Resultatet av föreningens verksamhet och den ekonomiska ställningen framgår av följande resultat- och balansräkningar. (se bilagor)

Taxeringsvärde: Fastighetens beteckning är Kattrumpan 7. Fastighetens omräknade taxerings­värde 2006 är 9.444.000 kronor. (oförändrat)

 

 

 

Stockholm den 20 mars 2007

 

 

Agneta Westling                                                                               Gudrun Engström-Riedel

Hans-Henrik Hamacher                                                                    Fredrik Lundmark

Vår revisionsberättelse har avgivits 2007 -

Bo xx                                                                 Håkan Berggren

Av föreningen vald revisor                                Aukt. Revisor

 

 

 

 

andelsbanken