BOSTADSTTSFÖRENINGEN KATTRUMPAN 7 Organisationsnummer 716416-5487

 

 

 

ÅRSREDOVISNING 2007   

Styrelsen för bostadsrättsföreningen Kattrumpan 7 får härmed avge redovisning för verksamheten under räkenskapsåret 2007-01-0l till 2007-12-31.

 

 

 

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Föreningen registrerades 1978-05-16 hos PRV. Föreningen äger och förvaltar fastigheten Kattrumpan 7 i Stockholm. Av föreningens 7 lägenheter upplåts alla med bostadsrätt. År 2007 var föreningens 28:e verksamhetsår.

Medlemmar: Föreningen har vid årets slut 10 medlemmar (10). Under året har ingen överlåtelse av bostadsrätt ägt rum

Styrelse: Ny styrelse valdes för 2008 på föreningsstämma den 23 oktober 2007.

Agneta Westling omvaldes                                         ordförande

Fredrik Lundmark omvaldes                                                  sekreterare

Hans-Henrik Hamacher omvaldes                                          kassör

Gudrun Riedel Engström omvaldes                                       ledamot

 

Revisorer: Bo xx omvaldes, Håkan Berggren omvaldes.

 

Föreningsstämmor: Vårföreningsstämma har hållits 23 april och höstföreningsstämma den 23 oktober 2007.

 

Fastigheten: Installationen av fjärrvärme avslutades i mars 2007, starkt försenat. I gengäld sänktes dock kostnaden genom att förseningsklausuler utlöstes. Totalt kostade fjärrvärmen 100. 000 kronor. Denna investering kommer att skrivas av på 10 år.

 Tryckkärlsreparation utfördes för 7 900 kr, stuprör reparerades för 6 500 kr. Värmekablar installerades i  stuprören mot gatan för 39 500 kr.  Uttjänta tvättmaskiner och torkskåp bortforslades och ny mangel och torkskåp inköptes för 8 500. kr. Totalt 152 400 kr, vilket avsevärt översteg budgeterat belopp på 90 000 kr.  Tack vare tidigare fonderingar behövde dock  ej nyupplåning ske.

Fastigheten är allframtidsförsäkrad hos Brandkontoret kompletterad med fullvärdeförsäkring hos Länsförsäkringar Stockholm.

Personal: Föreningen har inga anställda. Inga styrelsearvoden har utbetalts.

Ekonomi:   fastighetsskatt och inkomstskatt kraftigt förändrats har avgifterna kunnat sänkas med i genomsnitt 15 %.. SEB banklånet på 682 252  kr löper med rörlig ränta (31/12-07 ränta 4,4 %) och amorteras nu med 5 200 kr per kvartal.

Styrelsen beslöt 23 april tillskjuta  underhållsfonden med 5 700 kr.

 

 

 

Prognos för 2008: Genom ny kommunal avgift på 1 200 kr per lägenhet, totalt       9 000 kr för 7 lägenheter, istället för fastighetsskatt på 40 000 kr sjunker årsavgiften. SEB lånet beräknas till 4,5 % ränta på årsbasis, dvs 30 000 kr. Värmekostnaden budgeteras till ungefär samma nivå som den förut varit med gas i avvaktan på  ytterligare utfall. Styrelsen har därför beslutat att sänka månadsavgifterna med i snitt  15 %, och därmed också budgeterat  ett mindre överskott.

 

Resultatdisposition: Styrelsen föreslår att återstoden av årets vinst överförs till dispositionsfonden.

Styrelsen föreslår vidare att  en avsättning till underhållsfonden (5 700 kr) sker vid ordinarie vårföreningsstämma.

Resultatet av föreningens verksamhet och den ekonomiska ställningen framgår av följande resultat- och balansräkningar. (se bilagor)

Taxeringsvärde: Fastighetens beteckning är Kattrumpan 7. Fastighetens omräknade taxerings­värde 2007 är 11 800 000 kronor. (Höjning med ca 23 %).

 

 

 

Stockholm den 1 feb 2008

 

 

 

 

Agneta Westling                                                             Gudrun Engström-Riedel

Hans-Henrik Hamacher                                                  Fredrik Lundmark

Vår revisionsberättelse har avgivits 2008 -

Bo xx                                                                Håkan Berggren

Av föreningen vald revisor                                Aukt. revisor

 

 

 

 

andelsbanken