BOSTADSTTSFÖRENINGEN KATTRUMPAN 7 Organisationsnummer 716416-5487

 

 

 

ÅRSREDOVISNING 2008  

Styrelsen för bostadsrättsföreningen Kattrumpan 7 får härmed avge redovisning för verksamheten under räkenskapsåret 2008-01-0l till 2008-12-31.

 

 

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Föreningen registrerades 1978-05-16 hos PRV. Föreningen äger och förvaltar fastigheten Kattrumpan 7 i Stockholm. Av föreningens 7 lägenheter upplåts alla med bostadsrätt. År 2008 var föreningens 29:e verksamhetsår.

Medlemmar: Föreningen har vid årets slut 10 medlemmar (10). Under året har ingen överlåtelse av bostadsrätt ägt rum

Styrelse: Ny styrelse valdes för 2009 på föreningsstämma den 23 oktober 2008.

Agneta Westling omvaldes                                                    ordförande

Fredrik Lundmark omvaldes                                                  sekreterare

Hans-Henrik Hamacher omvaldes                                          kassör

Gudrun Riedel Engström omvaldes                                       ledamot

 

Revisorer: Håkan Berggren avled under året , Jan O Karlsson valdes till intern revisor. Han utreder vidare om extern revisor.

 

Föreningsstämmor: Vårföreningsstämma har hållits 28 april och höstföreningsstämma den 23 oktober 2008.

 

Fastigheten: Inspektion och kontroll av ventilation och skorstenspipor genomfördes.  Gamla sophuset revs och ersattes med ett nytt i trä.  Nytt staket mot grannfastigheten uppfördes. Kostanden delas mellan denna och vår och belastar nästa års bokslut.

Fastigheten är allframtidsförsäkrad hos Brandkontoret kompletterad med fullvärdeförsäkring hos Länsförsäkringar Stockholm.

Personal: Föreningen har inga anställda. Inga styrelsearvoden har utbetalts.

Ekonomi:   Amortering ned till 572.000 kr har genomförts både pga stigande räntor   samt förändrade avdragsregler.

Styrelsen beslöt 23 april tillskjuta  underhållsfonden med 5 700 kr.

 

 

 

Prognos för 2009: Inga större förändringar av kostnadsbilden har annonserats. Den höjda räntan kompenseras av amorteringen. Styrelsen föreslår att månadsavgifterna bibehålls oförändrade.

Resultatdisposition: Styrelsen föreslår att återstoden av årets vinst överförs till dispositionsfonden.

Styrelsen föreslår vidare att  en avsättning till underhållsfonden (5 700 kr) sker vid ordinarie vårföreningsstämma.

Resultatet av föreningens verksamhet och den ekonomiska ställningen framgår av följande resultat- och balansräkningar. (se bilagor)

Taxeringsvärde: Fastighetens beteckning är Kattrumpan 7. Fastighetens omräknade taxerings­värde 2007 är 11 800 000 kronor. (Höjning med ca 23 %).

 

 

Stockholm den 1 feb 2009

 

 

 

 

Agneta Westling                                                             Gudrun Engström-Riedel

Hans-Henrik Hamacher                                                  Fredrik Lundmark

Vår revisionsberättelse har avgivits 2009 -

Bo xx                                                               

Av föreningen vald revisor                               

 

 

 

 

andelsbanken