BOSTADSTTSFÖRENINGEN KATTRUMPAN 7 Organisationsnummer 716416-5487

 

 

 

ÅRSREDOVISNING 2009  

Styrelsen för bostadsrättsföreningen Kattrumpan 7 får härmed avge redovisning för verksamheten under räkenskapsåret 2009-01-0l till 2009-12-31.

 

 

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Föreningen registrerades 1978-05-16 hos PRV. Föreningen äger och förvaltar fastigheten Kattrumpan 7 i Stockholm. Av föreningens 7 lägenheter upplåts alla med bostadsrätt. År 2009 var föreningens 30:e verksamhetsår.

Medlemmar: Föreningen har vid årets slut 13 medlemmar (13). Under året har ingen överlåtelse av bostadsrätt ägt rum

Styrelse: Ny styrelse valdes för 2010 på föreningsstämma den 13 oktober 2009.

Agneta Westling omvaldes                                                    ordförande

Fredrik Lundmark omvaldes                                                  sekreterare

Hans-Henrik Hamacher omvaldes                                          kassör

Gudrun Riedel Engström omvaldes                                       ledamot

 

Revisorer:, Jan O Karlsson omvaldes till intern revisor.

 

Föreningsstämmor: Vårföreningsstämma har hållits 27 april och höstföreningsstämma den 13  oktober 2009.

 

Fastigheten:  Nytt staket mot grannfastigheten uppfördes. Gruppavtalet med ComHem avslutades . Fortsatt KabelTV sköts av respektive medlem.

Fastigheten är allframtidsförsäkrad hos Brandkontoret kompletterad med fullvärdeförsäkring hos Länsförsäkringar Stockholm.

Personal: Föreningen har inga anställda. Inga styrelsearvoden har utbetalts.

Ekonomi:   Amortering ned till 500 000 kr har genomförts

Styrelsen beslöt 27 april tillskjuta  underhållsfonden med 5 700 kr.

 

 

 

Prognos för 2010: Inga större förändringar av kostnadsbilden har annonserats. Den låga räntan kompenserar övrig fördyring. Styrelsen föreslår att månadsavgifterna bibehålls oförändrade. Den speciella avgiften för kabelTV utgår.

Resultatdisposition: Styrelsen föreslår att återstoden av årets vinst överförs till dispositionsfonden.

Styrelsen föreslår vidare att  en avsättning till underhållsfonden (5 700 kr) sker vid ordinarie vårföreningsstämma.

Resultatet av föreningens verksamhet och den ekonomiska ställningen framgår av följande resultat- och balansräkningar. (se bilagor)

Taxeringsvärde: Fastighetens beteckning är Kattrumpan 7. Fastighetens omräknade taxerings­värde 2009 är 11 800 000 kronor.

 

 

Stockholm den 1 feb 2010

 

 

 

 

Agneta Westling                                                             Gudrun Engström-Riedel

Hans-Henrik Hamacher                                                  Fredrik Lundmark

Vår revisionsberättelse har avgivits 2010 -04-21

Jan O Karlsson                                               

Av föreningen vald revisor                               

 

 

 

 

andelsbanken