BOSTADSTTSFÖRENINGEN KATTRUMPAN 7 Organisationsnummer 716416-5487

 

 

ÅRSREDOVISNING 2010  

Styrelsen för bostadsrättsföreningen Kattrumpan 7 får härmed avge redovisning för verksamheten under räkenskapsåret 2010-01-0l till 2010-12-31.

 

 

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Föreningen registrerades 1978-05-16 hos PRV. Föreningen äger och förvaltar fastigheten Kattrumpan 7 i Stockholm. Av föreningens 7 lägenheter upplåts alla med bostadsrätt. År 2010 var föreningens 31:e verksamhetsår.

Medlemmar: Föreningen har vid årets slut 13 medlemmar (13). Under året har ingen överlåtelse av bostadsrätt ägt rum

Styrelse: Ny styrelse valdes för 2011 på föreningsstämma den 5 oktober 2010.

Magnus Ekblom                                                                     ordförande

Fredrik Lundmark omvaldes                                                  sekreterare

Hans-Henrik Hamacher omvaldes                                          kassör

Gudrun Riedel Engström omvaldes                                       ledamot

Revisorer:, Jan O Karlsson omvaldes till intern revisor.

Föreningsstämmor: Vårföreningsstämma har hållits 20 april och höstföreningsstämma den 5  oktober 2010.

Fastigheten:  Samtliga utsidor av fönsterna målades för en kostnad av 116.000 kr. Gillestugan  renoverades vad avser el, belysning samt smärre reparations- och målningsarbeten. Brygghusets vind rensades från  bråte. Nedan återfinns specifikation av posterna reparation, trädgård samt gemensamt.

Datum

Text

Debet

10-03-05

nytt portlås

4125,00

10-03-14

snöskottning 10feb

2813,00

10-04-20

snöskottning 10 mars

5063,00

10-04-20

fläkt t gillestuga

528,00

10-04-30

nycklar käg3

170,00

10-09-21

målning delbet

25000,00

10-10-03

lampor

540,00

10-10-13

fönsterrmålning slut

91250,00

10-12-30

proppar

139,00

10-12-30

gillestuga

2356,00

10-07-04

blommor

790,00

10-12-30

trädbeskärning

1425,00

 

summa

134 199

 

Den kalla vintern, både i början och slutet av året, gjorde att energikostnaderna sköt i höjden, fjärrvärmen  steg  från 102 000 till 119 000  kr och elen från 8 000  till 11 500 kr, dvs drygt 20 000 kr mer än förra året.

Fastigheten är allframtidsförsäkrad hos Brandkontoret kompletterad med fullvärdeförsäkring hos Länsförsäkringar Stockholm.

 

Personal: Föreningen har inga anställda. Inga styrelsearvoden har utbetalts.

Ekonomi:   Amortering ned till 460 000 kr har genomförts

Styrelsen beslöt 20 april tillskjuta  underhållsfonden med 5 700 kr.

 

 

Prognos för 2011: Inga större förändringar av kostnadsbilden har annonserats förutom att  posten för underhåll och reparation bör höjas med 12.000 kr. Den låga räntan kompenserar övrig fördyring. Stämman beslöt att månadsavgifterna höjs med i snitt 3,8 % ..

Resultatdisposition: Styrelsen föreslår att återstoden av årets förlust  samt insatsfonden överförs till dispositionsfonden.

Styrelsen föreslår vidare att  en avsättning till underhållsfonden (5 700 kr) sker vid ordinarie vårföreningsstämma.

Resultatet av föreningens verksamhet och den ekonomiska ställningen framgår av följande resultat- och balansräkningar. (se bilagor) klicka här.

Taxeringsvärde: Fastighetens beteckning är Kattrumpan 7. Fastighetens omräknade taxerings­värde 2010 är 15 600 000 kronor.

 

 

Stockholm den 1 feb 2011

 

 

 

Agneta Westling                                                             Gudrun Engström-Riedel

Hans-Henrik Hamacher                                                  Fredrik Lundmark

Vår revisionsberättelse har avgivits 2011 -04-21

Jan O Karlsson                                               

Av föreningen vald revisor                               

 

 

 

 

andelsbanken