BOSTADSTTSFÖRENINGEN KATTRUMPAN 7 Organisationsnummer 716416-5487

ÅRSREDOVISNING 2011

Styrelsen för bostadsrättsföreningen Kattrumpan 7 får härmed avge redovisning för verksamheten under räkenskapsåret 2011-01-0l till 2011-12-31.

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Föreningen registrerades 1978-05-16 hos PRV. Föreningen äger och förvaltar fastigheten Kattrumpan 7 i Stockholm. Av föreningens 7 lägenheter upplåts alla med bostadsrätt. År 2011 var föreningens 32:e verksamhetsår.

Medlemmar: Föreningen har vid årets slut 13 medlemmar (13). Under året har ingen överlåtelse av bostadsrätt ägt rum

Styrelse: Ny styrelse valdes för 2012 på föreningsstämma den 28 sep 2011.

Magnus Ekblom  omvaldes                                                              ordförande

Fredrik Lundmark omvaldes                                                               sekreterare

Hans-Henrik Hamacher omvaldes                                                       kassör

Gudrun Riedel Engström omvaldes                                                    ledamot

Revisorer:, Jan O Karlsson omvaldes till intern revisor.

Föreningsstämmor: Vårföreningsstämma har hållits 10 april och höstföreningsstämma den 28 september .

Fastigheten: Samtliga fönster i lägenheterna försågs med nya tätlister.  Det var ett antal år sedan.

Den kalla vintern i början av året, gjorde att energikostnaderna blev något högre än normalt, trots den varma hösten, fjärrvärmen kostade 110 000 kr och elen 10 000 kr, dvs totalt  ca 10 000 kr mer än normalt.

Förra årets förlust gjorde att en extra månadsutdebitering blev  nödvändig.

Fastigheten är allframtidsförsäkrad hos Brandkontoret kompletterad med fullvärdeförsäkring hos Länsförsäkringar Stockholm.

 

Personal: Föreningen har inga anställda. Inga styrelsearvoden har utbetalts.

Ekonomi: Amortering ned till 418 950 kr har genomförts

Prognos för 2012: Inga större förändringar av kostnadsbilden har annonserats förutom att räntan höjts till 4,5 %. Stämman beslöt att månadsavgifterna höjs med i snitt 3,8 % för att kompensera för detta. ..

Resultatdisposition: Styrelsen föreslår att återstoden av årets vinst överförs till dispositionsfonden.

Styrelsen föreslår vidare att en avsättning till underhållsfonden (5 700 kr) sker vid ordinarie vårföreningsstämma.

Resultatet av föreningens verksamhet och den ekonomiska ställningen framgår av följande resultat- och balansräkningar. (se bilagor) klicka här.

Taxeringsvärde: Fastighetens beteckning är Kattrumpan 7. Fastighetens omräknade taxerings­värde 2010 är 15 600 000 kronor.

Stockholm den 1 feb 2012

Magnus Ekblom                                               Gudrun Engström-Riedel

Hans-Henrik Hamacher                                              Fredrik Lundmark

Vår revisionsberättelse har avgivits 2012 -04-21

Jan O Karlsson                                               

Av föreningen vald revisor                               

 

andelsbanken