BOSTADSTTSFÖRENINGEN KATTRUMPAN 7 Organisationsnummer 716416-5487

ÅRSREDOVISNING 2012

Styrelsen för bostadsrättsföreningen Kattrumpan 7 får härmed avge redovisning för verksamheten under räkenskapsåret 2012-01-0l till 2012-12-31.

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Föreningen registrerades 1978-05-16 hos PRV. Föreningen äger och förvaltar fastigheten Kattrumpan 7 i Stockholm. Av föreningens 7 lägenheter upplåts alla med bostadsrätt. År 2012 var föreningens 33:e verksamhetsår.

Medlemmar: Föreningen har vid årets slut 13 medlemmar (13). Under året har ingen överlåtelse av bostadsrätt ägt rum

Styrelse: Ny styrelse valdes för 2013 på föreningsstämma den 19 sep 2012.

Magnus Ekblom  omvaldes                                                              ordförande

Fredrik Lundmark omvaldes                                                               sekreterare

Hans-Henrik Hamacher omvaldes                                                       kassör

Gudrun Riedel Engström omvaldes                                                    ledamot

Revisorer:, Jan O Karlsson omvaldes till intern revisor.

Föreningsstämmor: Vårföreningsstämma har hållits 24 april och höstföreningsstämma den 19 september .

Fastigheten:

Inbrottsförsök i gillestuga, nytt lås och reparerad fönsterruta.

 Dörr upp till gatuuppgång justerad

Fastigheten är allframtidsförsäkrad hos Brandkontoret kompletterad med fullvärdeförsäkring hos Länsförsäkringar Stockholm.

Personal: Föreningen har inga anställda. Inga styrelsearvoden har utbetalts.

Ekonomi: Amortering ned till 315 200 kr har genomförts .

Större utgifter:

Sotare 9 000 kr

Nytt lås 4000 kr

Nya trapp elkontakter 4000 kr

Gunga till gård 2 500 kr

Takskottning 25 000 kr. Efter detta har avtal tecknats med firma BSS med hoppeligen lägre framtida kostnad.

Fjärrvärme i december kostade 21 000 kr.

 

Prognos för 2013: Inga större förändringar av kostnadsbilden har annonserats förutom att fjärrvärmen höjts.  Stämman beslöt trots det att månadsavgifterna bibehålls. Om mera snöskottningar krävs måste vi nog höja våra månadsavgifter.

Beslut bör tas på vårföreningsstämman 2013.

Resultatdisposition: Styrelsen föreslår att återstoden av årets vinst överförs till insatt kapital.

Styrelsen föreslår vidare att en avsättning till underhållsfonden (5 700 kr) sker vid ordinarie vårföreningsstämma.

Resultatet av föreningens verksamhet och den ekonomiska ställningen framgår av följande resultat- och balansräkningar. (se bilagor) klicka här.

Taxeringsvärde: Fastighetens beteckning är Kattrumpan 7. Fastighetens omräknade taxerings­värde 2010 är 15 600 000 kronor.

Stockholm den 1 feb 2013

Magnus Ekblom                                               Gudrun Engström-Riedel

Hans-Henrik Hamacher                                              Fredrik Lundmark

Vår revisionsberättelse har avgivits 2013 -04-21

Jan O Karlsson                                               

Av föreningen vald revisor                               

 

andelsbanken