BOSTADSTTSFÖRENINGEN KATTRUMPAN 7 Organisationsnummer 716416-5487

ÅRSREDOVISNING 2013

Styrelsen för bostadsrättsföreningen Kattrumpan 7 får härmed avge redovisning för verksamheten under räkenskapsåret 2013-01-0l till 2013-12-31.

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Föreningen registrerades 1978-05-16 hos PRV. Föreningen äger och förvaltar fastigheten Kattrumpan 7 i Stockholm. Av föreningens 7 lägenheter upplåts alla med bostadsrätt. År 2013 var föreningens 34:e verksamhetsår.

Medlemmar: Föreningen har vid årets slut 13 medlemmar (13). Under året har 1  överlåtelse av bostadsrätt ägt rum

Styrelse: Ny styrelse valdes för 2014 på föreningsstämma den 12 oktober 2013.

Magnus Ekblom  omvaldes                                                              ordförande

Fredrik Lundmark omvaldes                                                               sekreterare

Hans-Henrik Hamacher omvaldes                                                       kassör

Gudrun Riedel Engström omvaldes                                                    ledamot

Revisorer:,  Vilande.

Föreningsstämmor: Vårföreningsstämma har hållits 14 april och höstföreningsstämma den 12 oktober .

Fastigheten:

Åverkan på dörrar och fönster har hitintills kostat oss drygt 13.000 Kr.  Tyvärr verkar detta öka, varför?

Bord o parasoll har inköpts5.100 Kr

Fastigheten är allframtidsförsäkrad hos Brandkontoret kompletterad med fullvärdeförsäkring hos Länsförsäkringar Stockholm.

Personal: Föreningen har inga anställda. Inga styrelsearvoden har utbetalts.

Ekonomi: Amortering ned till 312000 kr har genomförts .

FORTUM har dramatiskt höjt sina taxor.  För att i någon mån motverka, har vi tecknat ett två- årsavtal.  Nackdelen är att vi fick punga upp med en stor engångssumma. 100.000 kr.  Detta frestade på vår cash och vi blev tvungna att öka vår checkkredit till 60.000 kr . Vi kommer att avstå från denna kredit  år 2014.

Prognos för 2014: Inga större förändringar av kostnadsbilden har annonserats förutom att fjärrvärmen höjts.  Stämman beslöt trots det att månadsavgifterna bibehålls.

Resultatdisposition: Styrelsen föreslår att återstoden av årets vinst överförs till insatt kapital.

Styrelsen föreslår vidare att en avsättning till underhållsfonden (5 700 kr) sker vid ordinarie vårföreningsstämma.

Resultatet av föreningens verksamhet och den ekonomiska ställningen framgår av följande resultat- och balansräkningar. (se bilagor) klicka här.

Taxeringsvärde: Fastighetens beteckning är Kattrumpan 7. Fastighetens omräknade taxerings­värde 2013 är 15 600 000 kronor.

Stockholm den 1 feb 2014

Magnus Ekblom                                               Gudrun Engström-Riedel

Hans-Henrik Hamacher                                              Fredrik Lundmark

Vår revisionsberättelse har avgivits 2014 -04-21

                                                                          

Av föreningen vald revisor                               

 

andelsbanken