BOSTADSTTSFÖRENINGEN KATTRUMPAN 7 Organisationsnummer 716416-5487

Tavastgatan 38 18 24 Stockholm

ÅRSREDOVISNING 2014

Styrelsen för bostadsrättsföreningen Kattrumpan 7 får härmed avge redovisning för verksamheten under räkenskapsåret 2014-01-0l till 2014-12-31.

 

 

 

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Föreningen registrerades 1978-05-16 hos PRV. Föreningen äger och förvaltar fastigheten Kattrumpan 7 i Stockholm. Av föreningens 7 lägenheter upplåts alla med bostadsrätt. År 2014 var föreningens 35:e verksamhetsår.

Medlemmar: Föreningen har vid årets slut 13 medlemmar (13). Under året har ingen  överlåtelse av bostadsrätt ägt rum

Styrelse: Ny styrelse valdes för 2014 på föreningsstämma den 19 oktober 2014.

Magnus Ekblom  omvaldes                     ordförande

Hans-Henrik Hamacher omvaldes           kassör

Gudrun Riedel Engström omvaldes         ledamot

Marie Nilsson, Desiree Brathwaite             nyvalda  ledamot            

Revisorer:,  Jan O  Karlsson

Föreningsstämmor: Vårföreningsstämma har hållits 6 april och höstföreningsstämma den 19 oktober .

Fastigheten:

Beslutades att åtgärda fasadklottret under våren.

Nya portlås till gården 8500 kr

Ansvarsområdena omdefinierades.

Fastigheten är allframtidsförsäkrad hos Brandkontoret kompletterad med fullvärdeförsäkring hos Länsförsäkringar Stockholm.

Personal: Föreningen har inga anställda. Inga styrelsearvoden har utbetalts.

Ekonomi: Amortering ned till 169000 kr har genomförts .

 

 

 

 

Prognos för 2015: Vi kommer att teckna tvåårs-avtal med Fortum Fjärrvärme.  Förutom ca 6 % rabatt på abonnemangspriset så ligger förbrukningskostnaden fast per kWh under dessa två år..

Inga större förändringar av kostnadsbilden har annonserats.  Stämman beslöt att månadsavgifterna bibehålls.

Resultatdisposition: Styrelsen föreslår att återstoden av årets vinst överförs till insatt kapital.

Styrelsen föreslår vidare att en avsättning till underhållsfonden (5 700 kr) sker vid ordinarie vårföreningsstämma.

Resultatet av föreningens verksamhet och den ekonomiska ställningen framgår av följande resultat- och balansräkningar. (se bilagor) klicka här.

Taxeringsvärde: Fastighetens beteckning är Kattrumpan 7. Fastighetens omräknade taxerings­värde 2014 är 15 600 000 kronor.

Stockholm den           2015

Magnus Ekblom                                               Gudrun Engström-Riedel

Hans-Henrik Hamacher                  Marie Nilsson………… Desiree Brathwaite            

Vår revisionsberättelse har avgivits 2015 -

 Jan O Karlsson                                              

Av föreningen vald revisor