BOSTADSTTSFÖRENINGEN KATTRUMPAN 7 Organisationsnummer 716416-5487

Tavastgatan 38 18 24 Stockholm

ÅRSREDOVISNING 2015

Styrelsen för bostadsrättsföreningen Kattrumpan 7 får härmed avge redovisning för verksamheten under räkenskapsåret 2015-01-0l till 2015-12-31.

 

 

 

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Föreningen registrerades 1978-05-16 hos PRV. Föreningen äger och förvaltar fastigheten Kattrumpan 7 i Stockholm. Av föreningens 7 lägenheter upplåts alla med bostadsrätt. År 2015 var föreningens 36:e verksamhetsår.

Medlemmar: Föreningen har vid årets slut 13 medlemmar (13). Under året har ingen  överlåtelse av bostadsrätt ägt rum

Styrelse: Ny styrelse valdes för 2016 på föreningsstämma den 11 oktober 2015.

Magnus Ekblom  omvaldes                     ordförande

Hans-Henrik Hamacher omvaldes           kassör

Gudrun Riedel Engström omvaldes         ledamot

Marie Nilsson, Desiree Brathwaite           omvaldes  ledamot            

Revisorer:,  Jan O  Karlsson

Föreningsstämmor: Vårföreningsstämma har hållits 26 april och höstföreningsstämma den 11 oktober .

Fastigheten:

Fasadklottret åtgärdades i juni, dock med en kostnad som betydligt överskred beslutat. Denna kostnad täcktes av banklån  med återbetalning via 24 månaders förhöjd medlemsavgift.  Denna höjning skedde från och med juni månad och skall alltså vara till och med maj 2017.

Kostnaderna för husets övriga drift följde i stort sett budget.

 

Fastigheten är allframtidsförsäkrad hos Brandkontoret kompletterad med fullvärdeförsäkring hos Länsförsäkringar Stockholm.

Personal: Föreningen har inga anställda. Inga styrelsearvoden har utbetalts.

Ekonomi: SHB-lån  109000 kr

Prognos för 2016: Vi har tecknat ett  tvåårs-avtal med Fortum Fjärrvärme.  Förutom ca 6 % rabatt på abonnemangspriset så ligger förbrukningskostnaden fast per kWh under dessa två år..

Inga större förändringar av kostnadsbilden har annonserats.  Stämman beslöt att månadsavgifterna bibehålls på den förhöjda nivån..

Resultatdisposition: Styrelsen föreslår att årets förlust överförs till dispositionsfonden

Resultatet av föreningens verksamhet och den ekonomiska ställningen framgår av följande resultat- och balansräkningar. (se bilagor) klicka här.

Taxeringsvärde: Fastighetens beteckning är Kattrumpan 7. Fastighetens omräknade taxerings­värde 2015 är 15 600 000 kronor.

Stockholm den           2016

Magnus Ekblom                                               Gudrun Engström-Riedel

Hans-Henrik Hamacher                  Marie Nilsson………… Desiree Brathwaite            

Vår revisionsberättelse har avgivits 2016-

 Jan O Karlsson                                              

Av föreningen vald revisor