BOSTADSTTSFÖRENINGEN KATTRUMPAN 7 Organisationsnummer 716416-5487

Tavastgatan 38 18 24 Stockholm

ÅRSREDOVISNING 2016

Styrelsen för bostadsrättsföreningen Kattrumpan 7 får härmed avge redovisning för verksamheten under räkenskapsåret 2016-01-0l till 2016-12-31.

 

 

 

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Föreningen registrerades 1978-05-16 hos PRV. Föreningen äger och förvaltar fastigheten Kattrumpan 7 i Stockholm. Av föreningens 7 lägenheter upplåts alla med bostadsrätt. År 2016 var föreningens 37:e verksamhetsår.

Medlemmar: Föreningen har vid årets slut 13 medlemmar (13). Under året har ingen  överlåtelse av bostadsrätt ägt rum

Styrelse: Ny styrelse valdes för 2017 på föreningsstämma den 4 oktober 2016.

Vår revisor och före detta medlem,  Jan O  Karlsson ,avled tragiskt  detta år,

Desiree Brathwaite              ordförande

Hans-Henrik Hamacher omvaldes           kassör

Gudrun Riedel Engström omvaldes         ledamot

Marie Nilsson, omvaldes                         ledamot   

Elin Larsson  ny                                      ledamot 

Revisorer:,  Magnus Ekblom nyval. , revisorsuppleant Fredrik Lundmark

Föreningsstämmor: Vårföreningsstämma har hållits 24 april och höstföreningsstämma den 4 oktober .

Fastigheten:

Den förhöjda månadsavgiften pga klottersanering upphör maj 2017. Reparation av värmeväxlaren för fjärrvärme kostade 30 000 kr. Ny trädgårdstrall och jord kostade 8 000 kr.

Kostnaderna för husets övriga drift följde i stort sett budget.

Fastigheten är allframtidsförsäkrad hos Brandkontoret kompletterad med fullvärdeförsäkring hos Länsförsäkringar Stockholm.

Personal: Föreningen har inga anställda. Inga styrelsearvoden har utbetalts.

Ekonomi: SHB-lån  25 000 kr

Prognos för 2017: Vi har tecknat ett nytt  tvåårs-avtal, 2017-18,  med Fortum Fjärrvärme .  Förutom ca 4 % rabatt på abonnemangspriset så ligger förbrukningskostnaden fast per kWh under dessa två år..

Inga större förändringar av kostnadsbilden har annonserats.  Stämman beslöt att månadsavgifterna bibehålls på den förhöjda nivån tom april..Därefter se avgift

Resultatdisposition: Styrelsen föreslår att årets förlust överförs till dispositionsfonden

Resultatet av föreningens verksamhet och den ekonomiska ställningen framgår av följande resultat- och balansräkningar. (se bilagor) klicka här.

Taxeringsvärde: Fastighetens beteckning är Kattrumpan 7. Fastighetens omräknade taxerings­värde 2016 är 19 200 000kronor varav markvärde

12 000 000 kr.

Stockholm den           2017

Magnus Ekblom                                               Gudrun Engström-Riedel

Hans-Henrik Hamacher                  Marie Nilsson………… Desiree Brathwaite            

Vår revisionsberättelse har avgivits 2017

Fredrik Lundmark                                         

Ställföreträdande tillfällig  revisor