BOSTADSTTSFÖRENINGEN KATTRUMPAN 7 Organisationsnummer 716416-5487

Tavastgatan 38 18 24 Stockholm

ÅRSREDOVISNING 2017

Styrelsen för bostadsrättsföreningen Kattrumpan 7 får härmed avge redovisning för verksamheten under räkenskapsåret 2017-01-0l till 2017-12-31.

 

 

 

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Föreningen registrerades 1978-05-16 hos PRV. Föreningen äger och förvaltar fastigheten Kattrumpan 7 i Stockholm. Av föreningens 7 lägenheter upplåts alla med bostadsrätt. År 2017 var föreningens 38:e verksamhetsår.

Medlemmar: Föreningen har vid årets slut 13 medlemmar (13). Under året har ingen  överlåtelse av bostadsrätt ägt rum

Styrelse: Ny styrelse valdes för 2017 på föreningsstämma den 11 november 2017.

Desiree Brathwaite         omvaldes           ordförande

Hans-Henrik Hamacher omvaldes           kassör

Gudrun Riedel Engström omvaldes         ledamot

Marie Nilsson, omvaldes                         ledamot   

Elin Larsson   omvaldes                            ledamot 

Revisorer:,  Agneta Westling  ord ,    BB  suppl      nyval

Föreningsstämmor: Vårföreningsstämma har hållits 7 juni och höstföreningsstämma den 12 november .

Fastigheten:

Den förhöjda månadsavgiften pga klottersanering upphörde maj 2017. Kostnaderna för husets övriga drift följde i stort sett budget.

Fastigheten är allframtidsförsäkrad hos Brandkontoret kompletterad med fullvärdeförsäkring hos Länsförsäkringar Stockholm.

Personal: Föreningen har inga anställda. Inga styrelsearvoden har utbetalts.

Ekonomi: SHB-lån  22 000 kr

Prognos för 2018: Vi har tecknat ett  tvåårs-avtal, 2017-18,  med Fortum Fjärrvärme .  Förutom ca 4 % rabatt på abonnemangspriset så ligger förbrukningskostnaden fast per kWh under dessa två år..

Inga större förändringar av kostnadsbilden har annonserats.  Stämman beslöt att månadsavgifterna bibehålls ...Därefter se avgift

Resultatdisposition: Styrelsen föreslår att årets vinst överförs till insatsfonden

Resultatet av föreningens verksamhet och den ekonomiska ställningen framgår av följande resultat- och balansräkningar. (se bilagor) klicka här.

Taxeringsvärde: Fastighetens beteckning är Kattrumpan 7. Fastighetens omräknade taxerings­värde 2017 är 19 200 000 kronor varav markvärde

12 000 000 kr.

Stockholm den           2018

Desiree Brathwaite                       Gudrun Engström-Riedel

Hans-Henrik Hamacher                  Marie Nilsson…………

Elin Larsson

Vår revisionsberättelse har avgivits 2018

Agneta Westling                   BB                    

Intern  revisor