BOSTADSTTSFÖRENINGEN KATTRUMPAN 7 Organisationsnummer 716416-5487

Tavastgatan 38 18 24 Stockholm

ÅRSREDOVISNING 2018

Styrelsen för bostadsrättsföreningen Kattrumpan 7 får härmed avge redovisning för verksamheten under räkenskapsåret 2018-01-0l till 2018-12-31.

 

 

 

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Föreningen registrerades 1978-05-16 hos PRV. Föreningen äger och förvaltar fastigheten Kattrumpan 7 i Stockholm. Av föreningens 7 lägenheter upplåts alla med bostadsrätt. År 2018 var föreningens 39:e verksamhetsår.

Medlemmar: Föreningen har vid årets slut 13 medlemmar (13). Under året har ingen  överlåtelse av bostadsrätt ägt rum

Styrelse: Ny styrelse valdes för 2019 på föreningsstämma den 12 november 2018

Desiree Brathwaite         omvaldes           ordförande

Hans-Henrik Hamacher omvaldes           kassör

Gudrun Riedel Engström omvaldes         ledamot

Marie Nilsson, omvaldes                         ledamot   

Elin Larsson   omvaldes                            ledamot 

Revisorer:,  Agneta Westling  ord ,    BB  suppl      omval

Föreningsstämmor: Vårföreningsstämma har hållits 26 juni och höstföreningsstämma den 12 november .

Fastigheten:

Kostnaderna för husets drift följde i stort sett budget.  Översyn av värmekablar i stuprör  samt el i gillestugan har skett. Föreningens stadgar anpassades till nya direktiv. E-mail är nu tillåtet för kallelse och distribution.

Fastigheten är allframtidsförsäkrad hos Brandkontoret kompletterad med fullvärdeförsäkring hos Länsförsäkringar Stockholm.

Personal: Föreningen har inga anställda. Inga styrelsearvoden har utbetalts.

Ekonomi: SHB-lån  20 000 kr  med 1,75% ränta-

 

Prognos för 2019: Förutom höjningen av fjärrvärmetaxan har inga större förändringar av kostnadsbilden annonserats.  Då vårt egna kapital nu är över 2% av fastighetens taxeringsvärde, beslöts på höstföreningsstämman att månadsavgifterna för 2019 sänks med ca 15 %..   se avgift

.

Resultatdisposition: Styrelsen föreslår att årets vinst överförs till insatsfonden

Resultatet av föreningens verksamhet och den ekonomiska ställningen framgår av följande resultat- och balansräkningar. (se bilagor) klicka här.

Taxeringsvärde: Fastighetens beteckning är Kattrumpan 7. Fastighetens omräknade taxerings­värde 2018 är 19 200 000 kronor varav markvärde

12 000 000 kr.

Stockholm den           2019

Desiree Brathwaite                       Gudrun Engström-Riedel

Hans-Henrik Hamacher                  Marie Nilsson…………

Elin Larsson

Vår revisionsberättelse har avgivits 2019

Agneta Westling                   BB                    

Intern  revisor