BOSTADSTTSFÖRENINGEN KATTRUMPAN 7 Organisationsnummer 716416-5487

Tavastgatan 38 18 24 Stockholm

ÅRSREDOVISNING 2019

Styrelsen för bostadsrättsföreningen Kattrumpan 7 får härmed avge redovisning för verksamheten under räkenskapsåret 2019-01-0l till 2019-12-31.

 

 

 

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Föreningen registrerades 1978-05-16 hos PRV. Föreningen äger och förvaltar fastigheten Kattrumpan 7 i Stockholm. Av föreningens 7 lägenheter upplåts alla med bostadsrätt. År 2019 var föreningens 40:e verksamhetsår.

Medlemmar: Föreningen har vid årets slut 13 medlemmar (13). Under året har ingen  överlåtelse av bostadsrätt ägt rum

Styrelse: Ny styrelse valdes för 2020 på föreningsstämma den 11 november 2019

Desiree Brathwaite                                  ledamot

Hans-Henrik Hamacher omvaldes           kassör

Gudrun Riedel Engström omvaldes         ledamot

Fredrik Lundmark                                   ordförande

Elin Larsson   omvaldes                            ledamot 

Revisorer:,  Agneta Westling   ,            omval

Föreningsstämmor: Vårföreningsstämma har hållits 21 maj och höstföreningsstämma den 11 november .

Fastigheten:

Kostnaderna för husets drift följde i stort sett budget.  Översyn och underhäll av taket har skett. Om ytterligare åtgärder  beslutas senare.

Fastigheten är allframtidsförsäkrad hos Brandkontoret kompletterad med fullvärdeförsäkring hos Länsförsäkringar Stockholm.

Personal: Föreningen har inga anställda. Inga styrelsearvoden har utbetalts.

Ekonomi: SHB-lån  17.000 kr  med 2,00 % ränta-

 

Prognos för 2020: Inga större förändringar av kostnadsbilden har annonserats.  Vi behåller förra året sänkta avgiftser.  se avgift

.

Resultatdisposition: Styrelsen föreslår att årets vinst överförs till insatsfonden

Resultatet av föreningens verksamhet och den ekonomiska ställningen framgår av följande resultat- och balansräkningar. (se bilagor) klicka här.

Taxeringsvärde: Fastighetens beteckning är Kattrumpan 7. Fastighetens omräknade taxerings­värde 2019 är 25  200 000 kronor varav markvärde

16 800 000 kr.

Stockholm den           2020

 

Desiree Brathwaite                       Gudrun Engström-Riedel

Hans-Henrik Hamacher                  Fredrik Lundmark   (ordförande)

Elin Larsson

Vår revisionsberättelse har avgivits 2019

Agneta Westling                   BB                    

Intern  revisor