Protokoll

Bostadsrättsföreningen Kattrumpan 7

Höstföreningsstämma den 28 september 2011

 

1.     Stämman befanns i behörig ordning utlyst.

2.     Stämman öppnades.

3.     Dagordning godkändes.

4.     Val av ordförande för stämman: Magnus

5.     Val av sekreterare för stämman: Fredrik Lundmark

6.     Val av justeringspersoner: Clary

7.     Fastställande av röstlängd
Lägenhet 1:2, Lägenhet 2:2, Lägenhet 3:2, Lägenhet 4:0
Lägenhet 5:2, Lägenhet 6:2, Lägenhet 7:2

8.     Beslutades att inga arvoden till styrelse och intern revisor skall utgå.

 

9.     Stämman utsåg följande medlemmar till styrelsen: Ordförande: Magnus Ekblom; Kassör: Hans-Henrik Hamacher; Sekreterare: Fredrik Lundmark; Övriga ledamöter: Gudrun Engström Riedel
Jan O Karlsson utsågs till valberedare för kommande styrelse.

10.                    Till intern revisor utsågs Jan O Karlsson.

11.                    Inga förändringar av ansvarsområden.

12.                    Hans-Henriks budgetförslag för 2012 godkändes. Nya avgifter from januari (inbetalas slutet av december 2011)

13.               Stämman avslutades

Justeras,


Fredrik Lundmark                               Clary Westerström