Protokoll

 

Bostadsrättsföreningen Kattrumpan 7

Vårföreningsstämma 24 april 2006

 

 1. Stämman befanns behörig ordning utlyst?

 2. Stämmans öppnandes

 3. Dagordningen godkännandes

 4. Val av ordförande för stämman: Agneta

 5. Val av sekreterare för stämman: Fredrik

 6. Val av justeringspersoner: Tinna och Magnus

 7. Fastställande av röstlängd
  Lägenhet 1 – 1 röst
  Lägenhet 2 – 2 röster
  Lägenhet 3 – 1 röst
  Lägenhet 4 – 1 röst
  Lägenhet 5 ej närvarande
  Lägenhet 6 – 2 röster
  Lägenhet 7 – 2 röster

 8. Styrelsens årsredovisning godkändes och läggs till handlingarna.

 9. Hans-Henrik läste upp den ekonomiska berättelsen varpå stämman godkände den och lägger den till handlingarna.

 10. Hans-Henrik läste upp revisorernas årsberättelse som läggs till handlingarna.

 11. Hans-Henrik gick igenom resultat och balansräkningen. Stämman godkände denna och att vinsten disponeras i enlighet med förslaget i förvaltningsberättelsen. Stämman beslutar att 5700 kr avsätts till underhållsfonden.

 12. Stämman beslutar att styrelsen har ansvarsfrihet.

 13. Stämman beslutar att inga styrelsearvoden skall utgå.

 14. Övriga frågor hänsköts till ett efterföljande husmöte.

 15. Stämmans avslutandes

 

Vid pennan                                               Justeras

 

Fredrik Lundmark                                    Christina Blåvarg                Magnus Ekblom

Styrelseprotokoll

24 april 2006

 

Bostadsrättsföreningen Kattrumpan 7

 

Närvarande:

Fredrik, Georg, Hans-Henrik, Malin, Magnus, Agneta, Tinna och Bosse.

 

 

§ 1. Mötet godkände enhälligt Elin Larsson och Magnus Ekblom som medlemmar i föreningen.

 

 

Vid pennan

 

 

Fredrik Lundmark

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Husmöte 24 april 2006

 

Protokoll

 

Bostadsrättsföreningen Kattrumpan 7

 

 

§ 1. Trädgården. Bosse och Tinna informerade om att Juniper beskär vårt päronträd senare i sommar, att gräsmattan är sådd och att en rosenbuske införskaffas och planteras i vår.

 

§ 2. Sophuset. Mötet enades efter diskussion om att tills vidare behålla huset som det står och att förstärka det skadade hörnet med vinkeljärn. Mer radikala åtgärder får vänta till senare.

 

§ 3. Elledningar i stuprännorna. Diskussionerna för och emot landade i att Magnus fick i uppdrag att ytterligare utreda frågan. Dels vad det kostar, dels hur mycket övrig skottning man då slipper, dels om vi som tidigare kan få möjlighet att gå via grannfastigheten Tavastgatan 40 eller om ett alternativ är att ordna en stege från gården.

 

§ 4. Gas och värme. Hans-Henrik har tagit fram förslag på att installera två varmvattenberedare som kan ersätta gaspannan under sommarmånaderna. Mötet beslutade att bordlägga frågan till ett nytt möte de 8 maj. Fredrik uppdaterar informationen om fjärrvärme anslutning och Tinna undersöker hur mycket en ny gaspanna skulle spara.

 

§ 5. Ansvarsområdena gicks igenom ånyo.

 

§ 6. Vårstädning beslutades hållas lördag den 29 april och nytt husmöte den 8 maj 19.00.

 

 

Vid pennan,

 

 

Fredrik Lundmark