balans

tillägg

 

 

 

Resultaträkning 1 januari - 31 december 2007

 

 

 

2007

2006

2005

2004

2003

 

 

Rörelsens intäkter

 

 

 

 

Årsavgifter medlemmar

 

377 080

432 510

435 647

409488

383680

 

 

Övriga intäkter

 

0

6 128

19 794

6450

0

 

 

Summa intäkter

 

377 080

438 638

455 441

415 938

383 680

 

 

 

 

 

 

 

Rörelsens kostnader

 

 

 

 

 

Fastighetsskötsel

 

0

0

0

0

0

 

 

Reparationer 

 

-61 291

-21 906

-19 005

-88281

-83249

 

 

Taxebundna kostnader

 

-120 363

-142 351

-128 990

-109913

-140548

 

Övriga driftskostnader 

 

-15 974

-16 953

-29 197

-6337

-10754

 

 

Fastighetsskatt 

 

-47 200

-45 246

-47 220

-47220

-41300

 

 

Försäkringar

6

-11 992

-11 268

-10 868

-10396

 

 

 

Övriga förvaltnings- och rörelsekostnader  

3

-3 438

-5 031

-126

-5688

-8532

 

 

 

 

-260 258

-242 755

-235 406

-267835

-284383

 

 

 

 

 

 

 

Avskrivningar av anläggningstillgångar

 

 

 

 

Värmepanna

8

-10 000

 

 

 

 

Byggnad  

1

-37 960

-37 596

-37 960

-37960

-37960

 

 

 

 

-47 960

-37 596

-37 960

-37960

-37960

 

 

 

 

 

 

 

Rörelseresultat

 

68 863

158 287

182 075

110 143

61 337

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Resultat från finansiella poster

 

 

 

 

 

Utdelning

 

1 364

1 299

876

844

812

 

 

Ränteintäkter

 

2 664

966

68

910

4349

 

 

Räntekostnader och liknande resultatposter 

-27 463

-19 644

-19 832

-35298

-40362

 

 

 

 

-23 435

-17 379

-18 888

-33544

-35201

 

 

 

 

 

 

 

Resultat efter finansiella poster

 

45 427

140 908

163 187

76 599

26 136

 

 

 

 

 

 

 

Bokslutsdispositioner

 

 

 

 

 

Avsättning till underhållsfond

7

0

0

0

0

-5700

 

 

Skatt på årets resultat

 

4 365

-66 633

-70 770

-70014

-59183

 

 

Årets resultat 

 

49 792

74 275

92 417

6 585

-38 747