till resultat balans tilläggsuppl
Resultaträkning 1 januari - 31 december 2004
2004 2003 2002 2001
Rörelsens intäkter
Årsavgifter medlemmar  409488 383680 373 092 354 222
Övriga intäkter  6450 0 6 600
Summa intäkter 415 938 383 680 373 098 354 822
Rörelsens kostnader
Fastighetsskötsel  0 0 0 0
Reparationer   -88281 -83249 -28 596 -98 190
Taxebundna kostnader  -109913 -140548 -205 834 -81 178
Övriga driftskostnader   -6337 -10754 -11 999 -13 372
Fastighetsskatt   -47220 -41300 -38 385 -30 125
Försäkringar 6 -10396
Övriga förvaltnings- och rörelsekostnader    3 -5688 -8532 -12 453 -28 972
-267835 -284383 -297 267 -251 837
Avskrivningar av anläggningstillgångar
Byggnad    1 -37960 -37960 -141 774 -27 258
-37960 -37960 -141 774 -27 258
Rörelseresultat 110 143 61 337 -65 943 75 727
   
Resultat från finansiella poster
Utdelning 844 812 1 007 0
Realisationsvinst 0 0 0 8 556
Ränteintäkter  910 4349 4 988 486
Räntekostnader och liknande resultatposter   -35298 -40362 -60 444 -63 845
-33544 -35201 -54 449 -54 803
Resultat efter finansiella poster  76 599 26 136 -120 392 20 924
Bokslutsdispositioner
Avsättning till underhållsfond  7 0 -5700 -5 700 -5 700
Skatt på årets resultat -70014 -59183 -54 976 -35 275
Årets resultat   6 585 -38 747 -181 068 -20 051