till resultat balans tilläggsuppl                    
Tilläggsupplysningar
Tillgångar och skulder är värderade till 
anskaffningsvärde där ej annat anges.
Värderingsprinciperna är oförändrade i jämförelse med föregående år.
1. Anläggningstillgångar
Från 2003 skrivs Byggnader av med 2% av anskaffningsvärdet.
2004 2003 2002 2001
Anskaffningsvärde byggnad   1 898 027 1 898 027 1 898 027 1 898 027
Ackumulerade avskrivningar   -302 033 -264 073 -226 113 -84 339
Bokfört värde   1 595 994 1 633 954 1 671 914 1 813 688
2. Förändringar i eget kapital
Föregående års förlust balanserades mot tidigare vinster.
3. Revisionsarvode  5 688 8 532 4 156 7 656
4. Skulder till kreditinstitut   Ränta
SEB Bolån 4,45% 708 542 718 962 739 802 760 642
SBAB 4,56% 0 0 103 371 113 290
Stadshypotek  5,90% 0 0 0 111 375
Summa Skulder 708 542 718 962 843 173 985 307
5. Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter
Upplupen gaskostnad 2001-2003 30 789 245 000 150 000 0
Upplupna arvoden 6 000 6 000 6 000 9 500
Upplupen ränta SEB Bolån 8 000 8 000 12 022 12 360
Upplupen kostnad tryckkärl 63 500
Förutbetalda avgifter 31 941 0 9 020 6 514
Summa 76 730 322 500 177 042 28 374
6. Försäkringar
Ny post. Redovisades förut under taxebundna dito.
7. Underhållsfond
From 2004 beslutas underhållsfonden vid kommande vårföreningsstämma.