till resultat balans tilläggsuppl
Balansräkning 1 januari - 31 december 2004
2004-12-31 2003-12-31 2002-12-31 2001-12-31
TILLGÅNGAR
Anläggningstillgångar
Materiella anläggningstillgångar
Byggnad    1 1 595 994 1 633 954 1 671 914 1 813 688
Summa anläggningstillgångar  1 595 994 1 633 954 1 671 914 1 813 688
Omsättningstillgångar
Kortfristiga fordringar
Övriga kortfristiga fordringar 2 257 24 715 0 494
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter   0 8 716
Kassa och bank   10 033 199 890 182 154 178 927
Summa omsättningstillgångar  12 290 224 605 182 154 188 137
Summa tillgångar  1 608 284 1 858 559 1 854 068 2 001 825
EGET KAPITAL OCH SKULDER
Eget kapital
Bundet eget kapital
Inbetalda insatser  51 000 51 000 51 000 51 000
Fritt eget kapital
Balanserat resultat    2 566 493 605 240 786 308 806 359
Årets resultat  6 585 -38 747 -181 068 -20 051
Summa eget kapital 624 078 617 493 656 240 837 308
Avsättningar
Underhållsfond   7 112 800 112 800 107 100 101 400
Summa avsättningar  112 800 112 800 107 100 101 400
Långfristiga skulder
Skulder till kreditinstitut   4 708 542 718 962 843 533 985 307
Summa långfristiga skulder  708 542 718 962 843 533 985 307
Kortfristiga skulder
Leverantörsskulder   0 0 19 546
Skatteskulder   86 134 86 804 30 459 28 870
Övriga skulder   0 39 694 0
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter   5 76 730 322 500 177 042 29 394
Summa kortfristiga skulder  162 864 409 304 247 195 77 810
Summa eget kapital och skulder  1 608 284 1 858 559 1 854 068 2 001 825
Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser Inga Inga Inga Inga